PSA Azot / Kislorod öndüriji ýerinde gaz öndürmek çözgütlerini we global bir bitewi hyzmatlary hödürläň.Reliability reliokary ygtybarlylyk we öndürijilikOper Işiň pes bahasyFully Doly awtomatiki dolandyryşApplication Giňişleýin programma.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda ýokary arassa azot / kislorod bilen üpjün ediň.

Aýratyn

Maşynlar

PSA Azot / Kislorod öndüriji

PSA Azot / Kislorod öndüriji ýerinde gaz öndürmek çözgütlerini we global bir bitewi hyzmatlary hödürläň.
Reliability reliokary ygtybarlylyk we öndürijilik
Oper Işiň pes bahasy
Fully Doly awtomatiki dolandyryş
Application Giňişleýin programma.
Müşderiniň talaplaryna laýyklykda ýokary arassa azot / kislorod bilen üpjün ediň.

Gyzgyn önüm

PROFILE

STATEMENT

Şan Dong Binuo Mehanika Co., LTDHytaýyň Şan Dong welaýatynyň Weifang Binhai şäherinde ýerleşýän bir nokatly howa bölüniş hyzmaty hünärmeni.Iş we hyzmatlaryň gerimi tutuş dünýäni gurşap alýar.

Esasy önümler dizaýn, önümçilik, satuw, gurnama, satuwdan soň we tehniki hyzmat etmek ýaly azot we kislorod öndürmekdir.Şol bir wagtyň özünde, önümleriň göwrümi, maslahat beriji, satuw, satuwdan we hyzmat hyzmatlaryny hödürleýän howa kompressory, dizel generatory we suw sowadyjy çiller ýaly doly enjamlary öz içine alýar.

 

ýakynda

HABARLAR

 • Azot generatorynyň içindäki suwy nädip aýyrmaly?

  Azot generatoryndan suwy nädip aýyrmaly?Azot generatorynda henizem suw bar bolsa, arassalamak arkaly aýryp bolýar.Esasan iki usul bar: adsorbsion usuly we doňdurma usuly.Adsorbsiýa bugy we suwuklygy ýer ýüzüne siňdirmegiň usulydyr.Howa howa girelgesindäki adsorbsion gatlagyndan girýär we suw adsorbent tarapyndan sorulýar.Şeýle-de bolsa, adsorbentiň adsorbsion kuwwaty çäklidir.Soň ...

 • Azot generatorynyň haýsy bölekleri?

  Azot bufer tanky Azotyň bufer tanky, azotyň üznüksiz üpjün edilmegini üpjün etmek üçin azot kislorody bölmek ulgamyndan bölünen azotyň basyşyny we arassalygyny deňleşdirmek üçin ulanylýar.Şol bir wagtyň özünde, adsorbsion diňini üýtgedensoň, gazyň bir bölegi adsorbsion diňine zarýad berler.Bir tarapdan, adsorbsion diňini gowulaşdyrmaga we düşegi goramaga kömek edýär.Işlemekde diýseň möhüm rol oýnaýar ...

 • Adaty iş wagtynda azot generatorynyň ýagdaýy

  1. Azot generatorynyň kuwwat görkezijisi işleýär we azot öndürmek prosesiniň başlanandygyny görkezýän çep emişiň, basyşyň deňleşmeginiň we sag emişiniň aýlaw görkezijisi işleýär;2. Çep sorujy görkezijiniň çyrasy ýakylanda, çep adsorbsion tankynyň basyşy deňleşdirilende deňleşdiriji basyşdan kem-kemden iň ýokary derejä çykýar we sag adsorbsion tankyň basyşy deňleşdirmekden kem-kemden nola düşýär ...

 • Azot öndüriji arassalygynyň laýyk gelmeýänliginiň derňewi

  Azot generatorynyň hünärsiz arassalygy bilen umumy ýalňyşlyklary we çözgütleri aşakdakylary öz içine alýar: aşa ýokary akym tizligi, möhleti geçen uglerod molekulýar elek, solenoid klapan gözegçiligi, kadalaşdyryjy klapanyň gözegçiligini kadalaşdyrmak we ş.m. hünärsiz arassalyk ýüze çykan halatynda öndüriji bilen habarlaşyň we rugsat bermäň. rugsatsyz abatlamak üçin hünärmen däller.1. Akymyň tizligi gaty ýokary: azot generatory üçin düzülen arassalyk we akym tizligi peseler ...

 • Kislorod generatorynyň amaly meýdanlary haýsylar?

  Kislorod öndürmek tehnologiýasynyň ösüşiniň irki döwründe kislorod generatorlarynyň enjamlarynyň göwrümi birneme uludy we kislorodyň ulanylyş çäkleri gaty ýokarydy.PSA kislorod öndürmek tehnologiýasynyň ösmegi bilen kislorody almak we ulanmak aňsat we amatly boldy.Köp pudaklarda ýa-da ýataklarda öz kislorod önümçilik ulgamlary bolup başlady, meselem: 1. Metallurgiýa Demirde we ste ...