Wodorodyň ammiak bölünişi

Gysga düşündiriş:

Ammiak bölünişi

Ammiak bölünişiginiň wodorod önümçiligi suwuk ammiagy çig mal hökmünde alýar.Buglaşandan soň, 75% wodorod we 25% azot bolan garyşyk gaz katalizator bilen ýylatmak we dargamak arkaly alynýar.Basyş siňdiriş adsorbsiýasy arkaly 99,999% arassalygy bolan wodorod hasam öndürilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ammiak bölünişi

Ammiak bölünişiginiň wodorod önümçiligi suwuk ammiagy çig mal hökmünde alýar.Buglaşandan soň, 75% wodorod we 25% azot bolan garyşyk gaz katalizator bilen ýylatmak we dargamak arkaly alynýar.Basyş siňdiriş adsorbsiýasy arkaly 99,999% arassalygy bolan wodorod hasam öndürilip bilner.

Ammiak dargamagynyň ýörelgesi

Suwuk ammiak bugarmagy
Ammiak çüýşesinden akýan suwuk ammiak ilki bilen ammiak buglaýjysyna girýär.Suw wannasyny ýylatmak bugarmak üçin ulanylýar, buglaýjy bolsa turba örtükli ýylylyk çalşyjydyr.Ammiak turba tarapyna, gabyk tarapy bolsa elektrik gyzdyryjy bilen gyzdyrylýan gyzgyn suw.Gyzgyn suw we suwuk ammiak suwuk ammiagy 1,5MPa we 45 with bilen gazly ammiak bugarmak üçin ýylylygy çalyşýar.Gazly ammiak dargadyjy peçden ýokary temperaturaly gaz bilen ýylylygy çalyşmak üçin basyşy peseldýän klapan bilen 1.5MPa-dan 0.05Mpa çenli azalýar, soň gyzdyrylan ammiak ýokary temperaturaly dargadyjy peje girýär.

Ammiak bölünişi
Çüýrän peç elektrik peçinden we çüýrän peç linerinden durýar.Elektrik peçine elektrik ýyladyş elementleri, çydamly materiallar, ýylylyk izolýasiýa materiallary, termistorlar we elektrik temperaturasyna gözegçilik enjamlary girýär.Theeri gelende aýtsak, iň gowy elektrik gyzdyryjy garyndy materialy bolan nikel hrom garyndysy Cr20Ni80 elektrik ýyladyş elementleri.Malylylyk izolýasiýa materialy meşhur ýeňil alýumin silikat süýümli kerpiçden ýasalýar.
Bölünýän peç çyzgysy ammiak dargamagynyň esasy bölegidir.Ammiak ýokary temperaturada wodorod azot garyndysyna bölünip çykýan peç liniýasynda katalizator bilen bölünýär.Ojak asty uzak möhletli ýokary temperatura 900 ℃ we ammiakdan poslamagy başaryp biler.Şonuň üçin ýokary temperatura çydamly ergini peç asma materialy hökmünde ulanmak we peç çyzgysy ýokary nikel katalizatory bilen U şekilli bolýar.Ammiak ýokary temperaturada katalizator bilen 75% wodorod we 25% azot bolan garyşyk gazda bölünýär.
Himiki deňleme 2NH3 → 3H2 + N2 - Q.

PSA arassalamak / PSA wodorod önümçiligi
Garylan gaz ýylylyk çalşyjydan we suw sowadyjydan geçýär, arassalamak üçin wodorod arassalaýjysyna girýär.Arassalamak deerator, sowadyjy, molekulýar elek adsorbsion guradyjy, klapan topary we elektrik gözegçiliginden durýar.
Basyş swing adsorbsiýasy (PSA) ýörelgesine görä, iki molekulýar elek adsorbsion guradyjy we iki molekulýar elek adsorbsion guradyjy gaýtadan ulanylýar.Biri hapalary adsorbsiýa edýär, beýlekisi hapalary zaýalaýar we boşadýar.

Ammiak bölünişiniň prosesi

Tehniki parametrler

Çig ammiak
Basyş 0.5bar
Dew nokady 10
Standart 1-den ýokardast synp milli standarty

Önüm Wodorod

Basyş ~0.5bar
Dew nokady ≤-10
Ammiak 0,1%
Wodorod akymynyň tizligi 1~1000Nm3 / sag

Ammiak dargamagynyň aýratynlyklary

☆ Az çykdajy, energiýa sarp etmek we maýa goýum, kiçi göwrüm we ýokary netijelilik.
☆ Temperatura awtomatiki temperatura gözegçilik ediji tarapyndan dolandyrylýar we akym klapan bilen kadalaşdyrylýar.Şonuň üçin öndürijilik ygtybarly.
High qualityokary hilli katalizator, ýylylyga çydamly poslamaýan polat, nikel hrom garyndysy elektrik ýyladyş elementleri we poslamaýan polat klapanlary ulanyň.
Capital Maýa gurluşy, ykjam gurluş we kiçi pol meýdany bolmazdan ulanmak we gurmak ýönekeý, skid montaj görnüşi hökmünde.
Gas Gaz ýokary howpsuzlyk bilen bahalandyrylan gaz önümçiliginiň çäginde erkin ulanylyp bilner.Adatça, wodorody ammarda saklamagyň zerurlygy ýok.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary