Sowadyjy suw çileri lomaý satuw

Gysga düşündiriş:

Giriş:

Sowadyjy suw çillerleri howany sowadylan görnüşe we adatça suw sowadylan görnüşe bölünýär.

Suw sowadyjy çillerler, kondensatoryň üsti bilen ýylylygy aýyrmak üçin daşarky sowadyjy diňden suw ulanýarlar.Köplenç önümçilik we azyk önümlerini gaýtadan işlemek ýaly uly senagat goşundylarynda ulanylýar.
Howa sowadyjy çillerler ýylylygy aýyrmak üçin daşky gurşawy ulanýarlar we ýylylyk kondensator arkaly sowadyjy zynjyrdan çykýar.Medisina, piwo, laboratoriýa, sanjym galyplary we ş.m. ýaly dürli önümçilik goşundylarynda ulanylyp bilner;


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Sowadyjy suw çillerleri howany sowadylan görnüşe we adatça suw sowadylan görnüşe bölünýär.
Suw sowadyjy çillerler, kondensatoryň üsti bilen ýylylygy aýyrmak üçin daşarky sowadyjy diňden suw ulanýarlar.Köplenç önümçilik we azyk önümlerini gaýtadan işlemek ýaly uly senagat goşundylarynda ulanylýar.
Howa sowadyjy çillerler ýylylygy aýyrmak üçin daşky gurşawy ulanýarlar we ýylylyk kondensator arkaly sowadyjy zynjyrdan çykýar.Medisina, piwo, laboratoriýa, sanjym galyplary we ş.m. ýaly dürli önümçilik goşundylarynda ulanylyp bilner;
Sowadyjy suw sowadyjy kompressordan, kondensatordan, bugardyjydan, giňeldiş klapanyndan, aýlanýan suw nasosyndan, elektrik dolandyryş ulgamyndan we çarçuwadan durýar.Suw sowadylan çillerler bilen howa sowadylan çillerleriň arasyndaky esasy tapawut, suw sowadyjy çillerler, adatça ýokary energiýa netijeliligi bilen gabyk we turba ýylylyk çalşyjylaryny ulanýan kondensatorlardyr.

Binuo Mechanics, belli sowadyjy suw sowadyjy öndürijiler bilen uzak möhletleýin strategiki hyzmatdaşlyga eýe.Win-win üçin tehnologiýany we işi paýlaşýarys.Şonuň üçin “Binuo Mechanics” müşderiniň dizaýn maslahaty, görnüşini saýlamak, satuwdan soň we tehniki hyzmat ýaly sowadyjy suw çilleriniň islegini kanagatlandyryp biler.

Iş ýörelgesi

Suw sowadylan çillerler suw bilen sowadyjynyň arasynda ýylylyk çalşmak üçin gabyk we turba bugarýan enjamlardan peýdalanýarlar we sowadyjy ulgam sowuk suw öndürmek üçin suwuň ýylylyk ýüküni siňdirýär.Heatylylyk, sowadyjy kompressoryň üsti bilen gabyga we turba kondensatoryna getirilýär we sowadyjy bilen suwuň arasynda çalşylýar, şeýlelik bilen suw ýylylygy siňdirýär we ýylylygy suw turbasy arkaly daşarky sowadyş diňinden çykarýar.
Howa sowadyjy çiller, kompressor tarapyndan bugarýan sowadyjydan soň pes temperaturaly we pes basyşly sowadyjy gazy sorýar we kondensator üçin ýokary temperaturaly we ýokary basyşly gaz bilen gysýar, soňra gaz adaty temperaturada we ýokary basyşly suwuklykda sowadylýar kondensator.Suwuklyk ýylylyk giňeliş klapanyna akanda, pes temperaturaly we pes basyşly çygly bug bilen zyňylýar we sowadylan suwuň ýylylygyny siňdirmek we suwuň temperaturasyny peseltmek üçin gabyk we turba bugarýan ýerine akýar.Buglanan sowadyjy indiki sowadyjy sikline kompressora sorulýar.

Aýratynlyklary we artykmaçlyklary

1. pleönekeý gurluş we amatly gurnama;
2. Amal awtomatiki dolandyryş ulgamy bilen içgin we ýönekeý we durnukly we ygtybarly
3. heatylylyk çalşygynyň ýokary netijeliligi;
4. Pes şowsuzlyk derejesi, pes ses we uzak ömri;
5. Howanyň takyk gözegçiligi;
6. Energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak;


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary