Custöriteleşdirilen howa kompressory

Gysga düşündiriş:

Giriş :

Howa gysyjy, orta ýaly howa bilen basyş döredýän enjamdyr we pnewmatik ulgamyň esasy enjamydyr.Howa kompressory asyl mehaniki energiýany gaz basyş energiýasyna öwürýär we pnewmatik enjamlar üçin güýç çeşmesini üpjün edýär.Diňe giňden ulanylman, eýsem dürli ugurlarda möhüm we möhüm enjamlar.Mentionedokarda agzap geçen nurbat howa kompressorymyz, adatça, iki nurbatly kompressory aňladýar.Bir-birine gabat gelýän dik rotorlar kompressoryň esasy hereketlendirijisinde parallel ýerleşýär.Çukur tegeleginiň daşynda (kesişýän ýerden görünýär), rotory erkek rotor ýa-da erkek nurbat diýip atlandyrýarys, meýdança tegelegiň içinde (kesişýän ýerden görünýär), konkaw dişli rotora aýal rotor ýa-da aýal diýilýär nurbat.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Howa gysyjy, orta ýaly howa bilen basyş döredýän enjamdyr we pnewmatik ulgamyň esasy enjamydyr.Howa kompressory asyl mehaniki energiýany gaz basyş energiýasyna öwürýär we pnewmatik enjamlar üçin güýç çeşmesini üpjün edýär.Diňe giňden ulanylman, eýsem dürli ugurlarda möhüm we möhüm enjamlar.Mentionedokarda agzap geçen nurbat howa kompressorymyz, adatça, iki nurbatly kompressory aňladýar.Bir-birine gabat gelýän dik rotorlar kompressoryň esasy hereketlendirijisinde parallel ýerleşýär.Çukur tegeleginiň daşynda (kesişýän ýerden görünýär), rotory erkek rotor ýa-da erkek nurbat diýip atlandyrýarys, meýdança tegelegiň içinde (kesişýän ýerden görünýär), konkaw dişli rotora aýal rotor ýa-da aýal diýilýär nurbat.
Adatça erkek rotor aýal rotory işjeň rotor hökmünde aýlanmaga iterýär.Rotoryň üstündäki top, rotora eksenel ýerleşişine ýetmäge we kompressoryň eksenel güýjüni götermäge mümkinçilik berýär.Rotoryň iki ujundaky tegelek rolikli podşipnikler radial ýerleşişine ýetýär we kompressoryň radial we eksenel güýçlerini göterýär.Kompressor öý eýesiniň iki ujunda degişlilikde belli bir görnüşi we ululygyny açyň.
Biri ylham, beýlekisine tükenik diýilýär.

Azotyň we kislorodyň tutuş ulgamynda howa kompressory hem aýrylmazdyr.Binuo mehanikasy döredilmänkä, toparymyz dört ýyldan gowrak wagt bäri howa gysyjy satuwda we satuwdan soňky bazarda hyzmat edýär.Hünär nukdaýnazaryndan ýa-da tejribe nukdaýnazaryndan bolsun, Binuo mehanikasy müşderiniň talaplarynyň standartlaryny kanagatlandyryp biler.
Müşderileriň iş şertlerine we talaplaryna görä, Binuo mehanikasy halkara meşhur marka howa kompressorlaryna maslahat we satuw, gurnama, satuwdan soň we tehniki hyzmat ýaly bir nokatly hyzmat berip biler.

Buraw howa kompressor gurluşy

Oilag sepýän nurbat howa kompressory esasan esasy hereketlendirijiden we kömekçi hereketlendirijiden durýar.Esasy hereketlendiriji, nurbat howa kompressorynyň we esasy hereketlendirijiniň esasy hereketlendirijisini öz içine alýar we kömekçi hereketlendiriji işleýiş ulgamyny, ýangyç sepilişini we nebit-gazy bölmek ulgamyny, sowadyş ulgamyny, dolandyryş ulgamyny we elektrik ulgamyny öz içine alýar.Alma we işleýiş ulgamynda erkin howa tozan we hapalar howa giriş süzgüji bilen süzülenden soň, gysyş wagtynda sanjylýan ýag ýagy bilen garylandan soň, howa kompressorynyň sorujy portuna girýär.Gysylan nebit-gaz garyndysy, nebit-gaz bölüji barabana zyňylýar, soňra nebit-gaz bölünenden soň ulanyş ulgamyna, iň pes basyş klapany, yzky sowadyjy we howa-suw bölüji.
Fuelangyç sepilişinde we nebit-gaz bölüniş ulgamynda, nebit-gaz bölüji deprekdäki çalgy ýagy, howa kompressory kadaly işleýän wagty zynjyryň akymyny saklaýar we bu çykýan port bilen ýangyç sepiliş portunyň arasyndaky diferensial basyşa baglydyr. howa kompressory.Differensial basyş astynda, çalgy ýagy sowadyjy, temperatura gözegçilik klapany we hapalary we bölejikleri aýyrmak üçin ýag süzgüçine girýär, soňra çalgy ýagynyň köpüsi ýag çalmak, möhürlemek, sowatmak we ses azaltmak üçin howa kompressorynyň gysyş kamerasyna sepilýär. , galanlary bolsa podşipnik kamerasyna we tizligi ýokarlandyrýan dişli gutujyga sepilýär.

Işleýiş ýörelgesi

1. Ylham bermek prosesi
Dişleriň bir ujy, rotoryň hereketi bilen dişleriň arasyndan göwrümini emele getirmek üçin kem-kemden kesilýär.Diş göwrüminiň giňelmegi belli bir içki wakuumy döredýär.Bu aralykda, dişleriň arasyndaky ses diňe sorujy port bilen baglanyşdyrylýar, şonuň üçin gaz diferensial basyş astynda akýar.Soňky rotor aýlanyşynda erkek rotoryň dişleri aýal rotoryň diş ýerlerinden üznüksiz bölünýär, şonuň üçin dişleriň arasyndaky ses emiş porty bilen baglanyşdy.Dişleriň arasyndaky ses, rotor aýlanýar we sorujy portdan aýrylanda iň ýokary baha ýetende, ylham beriş prosesi gutarýar.Soňra erkek we aýal rotoryň diş depesi korpus bilen möhürlenýär we diş çukuryndaky gaz rotor dişleri we örtük bilen ýapyk ýerde gurşalan, bu möhürleme prosesi diýilýär.

2.Kompressiýa prosesi
Rotor dişleriniň rotor bilen aýlanmagy sebäpli dişleriň arasyndaky ses yzygiderli azalýar we möhürlenen gazyň göwrümi hem azalýar, şonuň üçin gaz gysyş prosesine ýetmek üçin gaz basyşy ýokarlandy.Gysyş prosesi, dişleriň arasyndaky ses çykaryjy port bilen ýakyndan baglanyşykly bolýança dowam edip biler.

3. Tükenik prosesi
Dişleriň arasyndaky ses çykaryjy port bilen birikdirilenden soň, işleýiş prosesi başlaýar.Dişleriň arasyndaky aralyk yzygiderli peselende, içerki gysyş ahyrky basyşy bolan gaz egzoz portundan kem-kemden çykýar.Dişiň ujundaky galypdan ýasalan çyzyklar doly meşgullanýança, amal gutardy, şol bir wagtyň özünde, dişleriň arasyndaky gaz gaz çykaryjy portdan doly çykarylýar we ýapyk dişleriň arasyndaky göwrüm nola öwrüler.

Arza

✧ Kuwwat ýygylygy nurbat howa kompressory.
Programma: Dokma, elektron, önümçilik senagaty

✧ Nebisiz nurbat howa kompressory.
Programma: Derman senagaty, nepis himiýa senagaty

Lazer Lazer kesmek üçin ýörite nurbat howa kompressory.
Programma: Lazer kesmek

Erman Hemişelik magnit üýtgeýän ýygylykly nurbat howa kompressory.
Programma: Dokma, elektron, önümçilik senagaty

✧ Iki basgançakly gysylan nurbat howa kompressory.
Programma: Dokma, himiki süýüm, aýna senagaty


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň