Dizel generatorynyň lomaý satuwy

Gysga düşündiriş:

Önümiň tanyşdyrylyşy:
Dizel Generator toplumy, dürli ulanyjylar üçin üznüksiz elektrik üpjünçiligini üpjün edýän ýokary hilli energiýa öndüriji önümdir.Wagtlaýyn ulanmak üçin gyssagly ýa-da garaşma güýji hökmünde, üznüksiz işlemek üçin 380/24 esasy güýç hökmünde hem ulanylyp bilner.Maýa goýum gymmaty pes we öndürijilik bahasy ýokary.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Müşderileri has gowulaşdyrmak we bir nokatly hyzmatlary gowulandyrmak üçin Binuo Mechanics, Dizel Generator Set we Hakyky Bölekler satuw hyzmatyny hödürleýär.Elmydama halkara meşhur marka we hakyky kepillik bolup durýar.“Binuo Mechanics” satuwdan we hyzmatdan soňky hyzmaty hem hödürleýär.

Önümiň tanyşdyrylyşy

Dizel Generator toplumy, dürli ulanyjylar üçin üznüksiz elektrik üpjünçiligini üpjün edýän ýokary hilli energiýa öndüriji önümdir.Wagtlaýyn ulanmak üçin gyssagly ýa-da garaşma güýji hökmünde, üznüksiz işlemek üçin 380/24 esasy güýç hökmünde hem ulanylyp bilner.Maýa goýum gymmaty pes we öndürijilik bahasy ýokary.

Esasy ýörelgeler

Dizel generator toplumy energiýany dizelden elektrik toguna öwürýär.Dizel silindrinde süzülen arassa howa, ýangyç sepýän burun bilen sanjylýan ýokary basyşly atomlaşdyrylan dizel bilen doly garylýar, soňra göwrümi peselýär we dizel ýagynyň tutaşýan nokadyna ýetmek üçin porşanyň ýokary ekstruziýasy bilen temperatura çalt ýokarlanýar.Dizel ýagy ýakylanda, garylan gaz güýçli ýanýar we "iş" diýilýän porşini aşak basmak üçin ses çalt ulalýar.

Her silindr tertipde işleýär, şonuň üçin porşonda hereket edýän zynjyr birleşdiriji taýagyň üsti bilen krank milini itekleýän güýje öwrülýär.Çotgasyz sinhron alternatiw dizel hereketlendirijisiniň krank mili bilen bilelikde gurulýar, soňra dizel hereketlendirijisiniň aýlanmagy generatoryň rotoryny herekete getirýär.Elektromagnit induksiýa ýörelgesine esaslanyp, generator induksiýa edilen elektromotiw güýji çykarar we ýapyk ýük zynjyrynda tok döreder.
Bu ýerde dizel generatorynyň esasy ýörelgesi.Ulanylýan we durnukly kuwwat çykarmak üçin dizel hereketlendirijisi we generator dolandyryşy, gorag enjamlary we zynjyrlar hem gerek.

Gurluşyň derňewi

Adaty dizel generator toplumy esasan üç bölekden durýar: dizel hereketlendirijisi, generator we dolandyryş ulgamy.Dizel hereketlendirijisi bilen generatoryň arasynda iki baglanyşyk rejesi bar, biri çeýe baglanyşyk, iki bölegi birikdirmek arkaly birleşdirýär, beýlekisi berk birikdiriji bölek bilen birleşmegi emele getirmek üçin ýokary güýçli boltlary ulanýan berk birikme we dizel hereketlendirijisiniň polwi diski.Dizel generator toplumynyň berk baglanyşygy bazarda has köp ulanylýar.
Dizel hereketlendirijisi we generator birikdirilenden soň, çarçuwanyň aşagyndaky adaty gurnalan we suw temperaturasynyň datçigi ýaly dürli gorag datçikleri bilen enjamlaşdyrylan.Operator dizel hereketlendirijisiniň işleýiş ýagdaýyny datçikler arkaly wizual görüp biler.Şeýle hem, datçikler üçin ýokary çäk belläp bileris, şonuň üçin dolandyryş ulgamy, çäk bahasy ýetilende ýa-da ondan ýokary geçende öňünden duýduryş berer, ýöne operator wagtynda çäre görmese, dolandyryş ulgamy awtomatiki usulda togtadylýar .Bu dizel generatorynyň özüni goramagynyň usulydyr.

Sensor dürli maglumatlary alýar we seslenme berýär, ähli maglumatlar dizel generator toplumynyň dolandyryş ulgamynda görkeziler.Dolandyryş ulgamy gorag funksiýalaryny hem ýerine ýetirýär.Dolandyryş paneli, adatça, sumka dolandyryş paneli diýlip atlandyrylýan generatorda oturdylýar, şeýle hem bölüniş dolandyryş panelleri diýilýän operasiýa otagynda ýerleşdirilen käbir garaşsyz paneller bolup biler.Dolandyryş paneli generatory we datçigi birleşdirýän kabeller bilen degişlilikde elektrik parametrlerini we dizel hereketlendirijisiniň işleýiş parametrlerini görkezýär.

Aýratynlyklary we artykmaçlyklary

1. Bir generatoryň kuwwatynyň birnäçe derejesi on müňlerçe kWt;
2. Ykjam gurluş we çeýe gurnama, ygtybarly we çydamly;
3. malylylyk netijeliligi we ýangyjyň az sarp edilmegi;
4. Howpsuzlyk güýjüne çalt başlaň we ýetiň;
5. Bejeriş ýönekeý we az zähmet;
6.Dizel generatorynyň gurluşygynyň we elektrik energiýasynyň öndürilişiniň umumy bahasy iň pes.
7. Giňişleýin programmanyň içinde iş ýagdaýy az üýtgeýär.
8. fireangyn howpsuzlygy bilen zyýanly zyňyndylar az.

Esasan amaly

Gurluşyk meýdançalary, portlar we duralgalar, magdanlar, elektrik stansiýalary, zawodlar, myhmanhanalar, hassahanalar, mekdepler, banklar we beýleki meýdanlar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary