Sorag-jogap

Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz çig mal we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň size täzelenen baha sanawyny ibereris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

No.ok. Önümleri aýratyn ýa-da doly toplum zakaz etseňiz, hemmesi sargyt şertlerinden kanagatlanýar.

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa.Zerur bolan ýerdäki resminamalary we beýleki eksport resminamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Ortaça gurşun wagty öňünden alanyndan 60 gün soň.Gurluşyk wagtlary güýje girýär: (1) siziň öňüňizi aldyk.(2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamamyz bar.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza edip bilersiňiz.
30% T / T Awans, Iberilmezden öň tölenmeli OA.

Önüm kepilligi näme?

Materiallarymyza we ussatlygymyza kepillik berýäris.Kepillik ýa-da ýok, müşderi meselelerini esasy wezipe hökmünde çözýäris we ähli müşderileri kanagatlandyrmagy wada berýäris.

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys.

Ippingük daşama tölegleri nähili?

Adatça, FOB ingingdao portunyň bahasyny hödürleýäris.Başga transporty saýlasaňyz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.