Iýmit gaýtadan işleýän PSA azot öndüriji zawod

Gysga düşündiriş:

PSA tehnologiýasynyň tanyşdyrylyşy

PSA Tehnologiýasy gazyň siňdirilmegi we bölmek tehnologiýasynyň täze görnüşidir.Ol ünsi özüne çekdi we çykanda ösüş we gözleg üçin obeer şary pudagynda bäsleşdi.

PSA tehnologiýasy 1960-njy ýyllarda senagat önümçiliginde ulanylýar.1980-nji ýyllarda PSA tehnologiýasy häzirki wagtda dünýäde iň meşhur gaz adsorbsiýasy we aýralyk tehnologiýasy bolmak üçin senagat ulanyşynda üstünlik gazandy.

PSA tehnologiýasy esasan kislorod we azot bölmek, howany guratmak, howany arassalamak we wodorod arassalamakda ulanylýar.Şolaryň arasynda kislorod bilen azotyň bölünmegi, azot ýa-da kislorody uglerod molekulýar elek we basyş siňdiriş adsorbsiýasynyň kombinasiýasy arkaly almakdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

PSA tehnologiýasynyň tanyşdyrylyşy

PSA Tehnologiýasy gazyň siňdirilmegi we bölmek tehnologiýasynyň täze görnüşidir.Ol ünsi özüne çekdi we çykanda ösüş we gözleg üçin obeer şary pudagynda bäsleşdi.
PSA tehnologiýasy 1960-njy ýyllarda senagat önümçiliginde ulanylýar.1980-nji ýyllarda PSA tehnologiýasy häzirki wagtda dünýäde iň meşhur gaz adsorbsiýasy we aýralyk tehnologiýasy bolmak üçin senagat ulanyşynda üstünlik gazandy.
PSA tehnologiýasy esasan kislorod we azot bölmek, howany guratmak, howany arassalamak we wodorod arassalamakda ulanylýar.Şolaryň arasynda kislorod bilen azotyň bölünmegi, azot ýa-da kislorody uglerod molekulýar elek we basyş siňdiriş adsorbsiýasynyň kombinasiýasy arkaly almakdyr.

PSA tehnologiýasynyň prosesi akymy

Iýmit gaýtadan işlemek üçin PSA azot öndüriji zawodyň ulanylyşy

Azotdan doldurylan iýmit gaplamasy
Azotdan doldurylan gaplama, iýmitiň ezilmeginiň öňüni almak üçin içki iýmitiň görnüşini gorap biler.Içerki we daşarky basyşyň deňagramsyzlygy sebäpli azotdan doldurylan gaplama gaplanan iýmitleriň basyş baglanyşygyndan hem saklanyp, gurluşyny gatylaşdyryp biler.Surfaceerüsti bukulma sebäpli gaplama materialy zaýalananda, azotdan doldurylan gaplama iýmitiň ýaramazlaşma howpuny azaldyp biler.Düzgünsiz görnüşli iýmit paketiň ýüzüniň gözelligini hem saklap biler.

Antiseptik we gorap saklamak
Kislorodyň gatnaşmagy bilen okislenme reaksiýasyna görä, mikroorganizmleriň we bakteriýalaryň köpelmegine azyk korrupsiýasynyň we ýaramazlaşmagyna sebäp bolýar.Azot iýmitdäki bakteriýalaryň köpelmegini bogup we saklap bilýän inert gazdyr.Azot ulanmagyň maksady kislorody ýok etmek we iýmitiň okislenmegini we dem alşyny haýallatmakdyr.Aýratynam, azotyň erginligi suwda we ýagda az we azotyň iýmit bilen adsorbsiýasy az bolýar.Şonuň üçin ony iýmit antiseptik we saklamak üçin has gowy gaz hökmünde ulanyp bolýar.
Mör-möjekleriň subutnamasy
Azot doldurmak däne, hoz, miweler, gök önümler üçin zyýan berijileriň zyýanynyň öňüni alyp biler.Şol bir wagtyň özünde azot doldurmak ammary, gyşlamak we postuň ýetişmegini saklamak ýaly metabolizmi haýalladyp biler, bu bolsa uzak wagtlap saklanar.
Şerap möhürlemek (konserwasiýa) we ammar
Azot kislorody aýyryp, oksidlenmegiň, korrupsiýanyň we gazlandyrylan içgileriň we piwo, çakyr, miweli çakyr, iýilýän ýag üçin iýmit ýagynyň basylmagynyň, çüýşäniň üflenmeginiň we ýapylmagynyň öňüni alyp biler.Dykylyk çüýşäni saklaýjy ulanýan bolsa, çüýşedäki dykylygyň çişmeginiň öňüni alyp biler.

Azot sokmak
Azotyň sokulmagy azyk ýagy, maýonez, barrel margarin ýa-da nohut ýagy üçin ömri uzaltmak üçin göwrümi we giňeliş güýjüni artdyryp biler.

Esasy tehniki parametrler

Azot akymynyň derejesi 3 ~ 3000Nm3 / sag
Azot arassalygy 95 ~ 99,999%
Azot basyşy 0.1~ 0.8 MPa(Düzülip bilner)
Dew nokady -60℃ ~-45

Membranany bölmek azot generatorynyň model kesgitleýjileri.

Spesifikasiýa Çykyş(Nm³ / h) Gazyň netijeli sarp edilmegi (NmMin / min)
BNN97-10 10 0.38
BNN97-15 15 0.57
BNN97-20 20 0.75
BNN97-25 25 0.94
BNN97-30 30 1.13
BNN99-10 10 0.45
BNN99-15 15 0.67
BNN99-20 20 0.89
BNN99-25 25 1.12
BNN99-30 30 1.34
BNN99.5-5 5 0.26
BNN99.5-10 10 0.52
BNN99.5-15 15 0.78
BNN99.5-20 20 1.04
BNN99.5-25 25 1.30
BNN99.5-30 30 1.56

Bellik:
Müşderiniň talaplaryna (azot akymy / arassalygy / basyş, daşky gurşaw, esasy ulanyş we aýratyn talaplar) Binuo Mechanics standart däl önümler üçin ýöriteleşdiriler.

Ulag

önümiň suraty


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň