Wodorodyň metanolyň bölünişi

Gysga düşündiriş:

Metanolyň bölünişi

Belli bir temperaturada we basyşda metanol we bug katalizator bilen wodorod we kömürturşy gazyny döretmek üçin metanolyň döwülmegine we uglerod monoksidiniň öwrülişine sezewar bolýar.Bu köp komponentli we köp reaksiýaly gaz-gaty katalitik reaksiýa ulgamy we himiki deňleme aşakdaky ýaly:

CH3OH → CO + 2H2 (1)

H2O + CO → CO2 + H2 (2)

CH3OH + H2O → CO2 + 3H2 (3)

Reformany üýtgetmek arkaly öndürilen wodorod we kömürturşy gazy ýokary arassa wodorody almak üçin basyş siňdiriji adsorbsiýa (PSA) bilen bölünýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Metanolyň bölünişi

Belli bir temperaturada we basyşda metanol we bug katalizator bilen wodorod we kömürturşy gazyny döretmek üçin metanolyň döwülmegine we uglerod monoksidiniň öwrülişine sezewar bolýar.Bu köp komponentli we köp reaksiýaly gaz-gaty katalitik reaksiýa ulgamy we himiki deňleme aşakdaky ýaly:
CH3OH → CO + 2H2 (1)
H2O + CO → CO2 + H2 (2)
CH3OH + H2O → CO2 + 3H2 (3)
Reformany üýtgetmek arkaly öndürilen wodorod we kömürturşy gazy ýokary arassa wodorody almak üçin basyş siňdiriji adsorbsiýa (PSA) bilen bölünýär.

Metanolyň bölünmeginiň ýörelgesi

Wodorodyň metanolyň bölünişi
Metanol we süýjedilen suw belli bir mukdarda garylýar we ýylylyk çalşyjy tarapyndan gyzdyrylandan soň buglaşma diňine iberilýär.Buglanan suw metanol bugy ýylylyk çalşyjyda aşa gyzdyrylandan soň reaktora girýär, soňra katalizator krowatynda katalitik döwülmegi we öwrüliş reaksiýasyny amala aşyrýar, takmynan 74% wodorod we 24% kömürturşy gazy bar.Heatylylyk çalşygyndan, sowadyşdan we kondensasiýadan soň, suw ýuwujy siňdiriş diňine girýär, diň gaýtadan işlenmedik metanol we suw ýygnaýar we önüm gazy arassalamak üçin PSA enjamyna iberilýär.

PSA arassalamak / PSA wodorod önümçiligi
PSA wodorod önümçiligi, wodorody öz içine alýan garylan gazy çig mal hökmünde alýar, basyş siňdiriş adsorbsiýasy, molekulýar elek üstündäki adsorbsion kuwwatynyň tapawudy we wodorod, azot, CO2, CO we beýleki gazlaryň ýaýramagynyň derejesi Wodorody zerur arassalyk bilen almak üçin wodorod bilen beýleki gazlaryň bölünmegini tamamlamak üçin basyşly adsorbsiýa we wakuum desorpsiýa prosesine ýetiň.Thehli proses ýörite molekulýar elekleri we programmirläp bolýan kontrolleýjini ulanýar.

Amal akymynyň diagrammasy

Tehniki parametrler

Dew nokady

≤-60

Wodorod arassalygy

99%~99.9995%

Wodorod akymynyň tizligi

5~5000Nm3 / sag

Metanolyň bölünişiniň prosesi

Metanolyň dargamagynyň aýratynlyklary

☆ Metanol bugy ýörite katalizator bilen bir ädimde ýarylýar we üýtgedilýär.
☆ Basyşly amal, energiýa sarp edilişini azaldýar, bu emele gelen konwersiýa gazynyň, basyşsyz adsorbsion bölünişigine gönüden-göni iberilip bilinjekdigini aňladýar.
Special specialörite katalizatoryň aýratynlyklary ýokary işjeňligi, gowy saýlamagy, pes hyzmat temperaturasyny we uzak ömri öz içine alýar.
Process Amal talaplaryny kanagatlandyrmak we iş çykdajylaryny azaltmak üçin ýylylyk geçiriji ýagy aýlanýan ýylylyk üpjün ediji hökmünde ulanmak.
System Ulgam energiýasynyň gaýtadan işlenişini doly göz öňünde tutuň, şonuň üçin reaksiýanyň temperaturasy we umumy energiýa sarp ediş bahasy pes bolar.
Equipment Enjam awtomatiki işleýär we tutuş prosesde gözegçiliksiz bolup biler.
Product Önüm gazynyň arassalygy ýokary we müşderiniň talaplaryna esaslanyp 99.0 ~ 99.999% düzedilip bilner.
Excellent Ajaýyp öndürijilikli ýörite adsorbent ulanmak.
Sc Düwürtige garşy pnewmatik ýörite programma dolandyryş klapanyny we möhüriň öwezini dolmagyň görnüşini ulanmak.

Ulag


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary