Habarlar

 • Buraw howa kompressorynyň giriş klapanyny açmazlygyň sebäpleri we çözgütleri

  Buraw howa kompressorynyň giriş klapanyny açmazlygyň sebäpleri we çözgütleri

  Burawly howa kompressorynyň howa giriş klapany, howa tankyndaky howa basyşyny dolandyrýan komponentdir.Köplenç ulanylýan howa giriş klapanynyň aýlanýan disk gurluşy we özara garşylykly klapan plastinka mehanizmi bar.Disk ýa-da klapan plastinka, howany dolandyrmak üçin howa girelgesini açmak ýa-da ýapmak üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Azot generatorynyň işleýşi wagtynda kül sepilişini nädip çözmeli

  Azot generatorynyň işleýşi wagtynda kül sepilişini nädip çözmeli

  Azot generatorynyň kül sepmek ýalňyşlygy uglerod molekulýar elek eziji hem diýilýär.Bu, uglerod molekulýar elekiniň boş basyşy ýa-da azot generatorynyň poroşokdan gara tüsse çykmagyna sebäp bolýar.Bu wagt tutuş ulgam gutarmaly ...
  Koprak oka
 • Azot generatorynyň işleýşi wagtynda uly titremäniň sebäbi

  Azot generatorynyň işleýşi wagtynda uly titremäniň sebäbi

  Azot generatorynyň hereketlendirijisi hereket edende, ilkinji alamat, hereketlendirijiniň titremesi we sesiniň ep-esli ýokarlanmagydyr.Miliň hereketi güýç birliginiň arassalanyşyny, rotor bilen stator ýadrosynyň we beýleki parametrleriň arasyndaky hereket uzynlygyny üýtgeder.Pulsasiýa dowam edip biler ...
  Koprak oka
 • Näme üçin azot generatorynyň öňünde bufer tanky goşmaly?

  Näme üçin azot generatorynyň öňünde bufer tanky goşmaly?

  Bufer tanky gaz akymyny azaldýar, bufer hökmünde hereket edýär, ulgam basyşynyň üýtgemegini peseldýär, gysylan howany gysylan howany arassalamak arkaly suw ýaly hapalary aýyrýar we indiki PSA O2N2 bölmek ulgamynyň ýüküni azaldýar;Şol bir wagtyň özünde, adsorpti ...
  Koprak oka
 • Azot generatorynyň içindäki suwy nädip aýyrmaly?

  Azot generatorynyň içindäki suwy nädip aýyrmaly?

  Azot generatoryndan suwy nädip aýyrmaly?Azot generatorynda henizem suw bar bolsa, arassalamak arkaly aýryp bolýar.Esasan iki usul bar: adsorbsion usuly we doňdurma usuly.Adsorbsiýa bugy we suwuklygy ýer ýüzüne siňdirmegiň usulydyr.Howa adso arkaly girýär ...
  Koprak oka
 • Azot generatorynyň haýsy bölekleri?

  Azot generatorynyň haýsy bölekleri?

  Azot bufer tanky Azotyň bufer tanky, azotyň üznüksiz üpjün edilmegini üpjün etmek üçin azot kislorody bölmek ulgamyndan bölünen azotyň basyşyny we arassalygyny deňleşdirmek üçin ulanylýar.Şol bir wagtyň özünde, adsorbsion diňini üýtgedenimizden soň, gazyň bir bölegi güýçlendiriler ...
  Koprak oka
 • Adaty iş wagtynda azot generatorynyň ýagdaýy

  Adaty iş wagtynda azot generatorynyň ýagdaýy

  1. Azot generatorynyň kuwwat görkezijisi işleýär we azot öndürmek prosesiniň başlanandygyny görkezýän çep emişiň, basyşyň deňleşmeginiň we sag emişiniň aýlaw görkezijisi işleýär;2. Çep sorujy görkezijiniň çyrasy ýakylanda, çep adsorbsion tankyň basyşy kem-kemden ýokarlanýar ...
  Koprak oka
 • Azot öndüriji arassalygynyň laýyk gelmeýänliginiň derňewi

  Azot öndüriji arassalygynyň laýyk gelmeýänliginiň derňewi

  Azot generatorynyň hünärsiz arassalygy bilen umumy ýalňyşlyklary we çözgütleri aşakdakylary öz içine alýar: aşa ýokary akym tizligi, möhleti geçen uglerod molekulýar elek, solenoid klapan gözegçiligi, kadalaşdyryjy klapanyň gözegçiligini kadalaşdyrmak we ş.m. hünärsiz arassalyk ýüze çykan halatynda öndüriji bilen habarlaşyň we rugsat bermäň. profes däl ...
  Koprak oka
 • Kislorod generatorynyň amaly meýdanlary haýsylar?

  Kislorod generatorynyň amaly meýdanlary haýsylar?

  Kislorod öndürmek tehnologiýasynyň ösüşiniň irki döwründe kislorod generatorlarynyň enjamlarynyň göwrümi birneme uludy we kislorodyň ulanylyş çäkleri gaty ýokarydy.PSA kislorod öndürmek tehnologiýasynyň ösmegi bilen, almak aňsat we amatly boldy ...
  Koprak oka
 • Jübi ulagy azot öndüriji

  Jübi ulagy azot öndüriji

  Öýjükli ulag oturdylan azot generatory, amatly we ykjam bolan basyş swing adsorbsiýasy (PSA) azot öndürmek tehnologiýasy esasynda işlenip düzülen we öndürilen azot enjamydyr.Uçardaky ykjam azot generatorynyň ýokary integrasiýa, kiçi f ...
  Koprak oka
 • Azot generatoryny hyzmat möhletini uzaltmak üçin nädip işletmeli?

  Azot generatoryny hyzmat möhletini uzaltmak üçin nädip işletmeli?

  1. Azot generatoryny ulananyňyzda operator azot generatoryny, azot giriş klapanyny we nusga klapanyny ýapmaly, şeýle hem azot generatorynyň tok wyklýuçatelini ýapmaly.Ulgam we turbageçiriji galyndylaryň konsentrirlenen kislorodyny doly ýok edensoň, kislorody sazlaň ...
  Koprak oka
 • Azot generatorynyň işleýşine 7 üns

  Azot generatorynyň işleýşine 7 üns

  PSA azot generatory ýerdäki azot generatorynyň bir görnüşidir.Howa kompressory tarapyndan üpjün edilen howany zerur arassa azot öndürmek üçin çig mal hökmünde ulanýar.Arassalygy 95% ~ 99.999% düzüp bolýar.Bu usulyň artykmaçlyklary, azotyň bahasynyň gaty pes bolmagy, diňe ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5