Azot öndüriji arassalygynyň laýyk gelmeýänliginiň derňewi

Azot öndüriji arassalygy

Azot generatorynyň hünärsiz arassalygy bilen umumy ýalňyşlyklary we çözgütleri aşakdakylary öz içine alýar: aşa ýokary akym tizligi, möhleti geçen uglerod molekulýar elek, solenoid klapan gözegçiligi, kadalaşdyryjy klapanyň gözegçiligini kadalaşdyrmak we ş.m. hünärsiz arassalyk ýüze çykan halatynda öndüriji bilen habarlaşyň we rugsat bermäň. rugsatsyz abatlamak üçin hünärmen däller.

1. Akymyň tizligi gaty ýokary: azot generatory üçin ilkibaşda düzülen arassalyk we akym tizligi, akym tizligi ýokary sazlansa peseler we akym tizligi pes düzedilse arassalygy ýokarlanar.Akym tizligini özüňiz düzetmezlik maslahat berilýär.Hünärmenleriň görkezmelerine mätäç.

2. Uglerod molekulýar elekiniň möhleti: azot generatory gaty uzak ulanylsa, uglerod molekulýar elekiniň hili ýaramazlaşar we öndürilen azotyň arassalygy pes bolar.Uglerod molekulýar elekini çalyşmaly, arassalygy dikeldilip bilner.Belli bir hyzmat möhletinden soň azot generatoryny saklamak üçin ätiýaçlyk çäreleri, köp müşderi belli bir hyzmat möhletinden soň gazyň ýeterlik däldigini, azot generatorynyň arassalygyny peseldendigini we azot generatorynyň poroşok sepilmegini habar berdi.

3. Solenoid klapan şowsuzlygy: solenoid klapan adsorbsion prinsipiniň esasy gözegçiligi.Solenoid klapanyň işlemezligi gazyň ýeterlik bolmazlygyna, arassalygynyň peselmegine we ş.m. sebäp bolup biler

4. Dolandyryş klapanyna gözegçilik: azotyň arassalygy çykyş akymyna gözegçilik klapany bilen baglanyşykly.Rozetka klapanynyň açylmagy azotyň arassalygyna gönüden-göni täsir edýär.Arassaçylyga ýol berilse, klapan açylyp bilner.Arassalygy standartlara laýyk gelmese, çykyş çykyşyny azaltmak üçin rozetka klapany ýapylyp bilner.


Iş wagty: 07-2022-nji sentýabr