Azot generatorynyň içindäki suwy nädip aýyrmaly?

18

Azot generatoryndan suwy nädip aýyrmaly?Azot generatorynda henizem suw bar bolsa, arassalamak arkaly aýryp bolýar.Esasan iki usul bar: adsorbsion usuly we doňdurma usuly.Adsorbsiýa bugy we suwuklygy ýer ýüzüne siňdirmegiň usulydyr.Howa howa girelgesindäki adsorbsion gatlagyndan girýär we suw adsorbent tarapyndan sorulýar.Şeýle-de bolsa, adsorbentiň adsorbsion kuwwaty çäklidir.Birnäçe wagt ulanylandan soň, adsorbent täzelenmeli we adsorbentdäki suw gury azot ýa-da ýokary temperaturaly adsorbent gatlagy arkaly çykarylyp bilner.

Adsorbsion usuly, adatça azot generatorynda, sowadyjyda ýa-da tersine ýylylyk çalşyjyda sowadyjy üçin ulanylýar.Sowadyjy we plastinka fin ýylylyk çalşyjy diňe bir ýylylyk çalşyjy bolman, eýsem howa arassalaýjydygyny bilýäris.Howa akkumulýatordan geçende, temperatura peselip, doýma nokadyna ýetende, howadan suw çökmegini dowam etdirýär we material üstündäki kondensatlary dowam etdirýär.Akkumulýatoryň howanyň temperaturasy takmynan - 1700 ° C, şonuň üçin howadaky suw esasan aýrylyp bilner.Gaplamadaky kondensat howa akymynyň garşylygyny ýokarlandyrar we howa bilen gaplamanyň arasyndaky ýylylyk çalşygyna täsir eder.Şol bir wagtyň özünde, howanyň sowmagy bilen doldurgyjyň temperaturasy ýokarlanýar.Birnäçe wagtdan soň arassa aýyrmak täsiri we ýylylyk geçiriş täsiri täsir eder.Bu pursatda işlemegi bes etmeli we pozmaly.Suw we doldurgyç bilen dolduryň.Heatingagny, ýyladyş sikli we sowadyş sikli.

Distillasiýa diňindäki sowuk azotyň we galyndy azotyň pikiriçe, suwy aýyrmak üçin doldurgyç sowadylyp bilner.Sowuk akym girizilende sowuk akym basyşy pes we suw ýok, şonuň üçin gaplamadaky suw diffuziýa prosesi arkaly sowuk akymyna girýär.Gaplamanyň yzygiderli sowadylmagy bilen, arassalamak maksadyna ýetmek üçin suw enjamlardan ýuwaş-ýuwaşdan çykýar.Üznüksiz ýylylygy bölmek we çalyşmak üçin iki sowadyjy hem bolmaly.


Iş wagty: 19-2022-nji oktýabr