Kislorod generatorynyň amaly meýdanlary haýsylar?

Kislorod öndürmek tehnologiýasynyň ösüşiniň irki döwründe kislorod generatorlarynyň enjamlarynyň göwrümi birneme uludy we kislorodyň ulanylyş çäkleri gaty ýokarydy.

图片 1

WPSA kislorod öndürmek tehnologiýasynyň ösmegi bilen, kislorody almak we ulanmak aňsat we amatly boldy.Köp pudaklarda ýa-da pudaklarda öz kislorod önümçilik ulgamlary bolup başlady,ýaly

 

1. Metallurgiýa

Demir we polat pudagynda kislorod bilen goşulan kislorod ýa-da howa polat öndürýän peje iberilýär, bu polat önümçiligini netijeli gowulaşdyryp we energiýa sarp edilişini azaldyp biler.

 

2. Magdan we mineral gaýtadan işlemek

Däp bolşy ýaly, gysylan howa mineral önümleriň çykarylyşyny ýokarlandyrmak üçin ulanylýar.Howada bary-ýogy 21% kislorod barlygy sebäpli, okislenme täsiri çäklidir.Bu magdanlar köp mukdarda material daşamak şertleri bolan uzak sebitlerde ýerleşýändigine garamazdan, has köp magdançy we magdançylyk kompaniýasy netijeliligi we ygtybarly öndürijiligi sebäpli ýerdäki kislorod üpjünçiligi üçin PSA (basyş swing adsorbsiýasy) kislorod öndürmek tehnologiýasyny ulanýarlar.

 

3.Lukmançylyk bejergisi we şepagat uýasy

Keselhana asfiksiýaly näsaglary we howp abanýan hassalary bejerýär.Garrylar öýi garrylar we saglygy goraýyş üçin kislorod, gyssagly ulaglaryň lukmançylyk kislorod islegini ulanýar.

 

4.Himiýa senagaty

Neşe, boýag, partlaýjy we ş.m. ýaly himiki önümleri öndürmek üçin ulanylyp bilner, sintetiki ammiak önümçiligini mysal hökmünde alyp, kislorod ammiak dökünleriniň önümçiligini ýokarlandyrmak üçin iýmit gazyny oksidläp biler.

 

5.Maşyn senagaty

Kislorod 3000 ° C-den gowrak temperaturany öndürip bilýän we metallary kebşirlemek we kesmek funksiýasyna ýetip bilýän asetilen, propan we beýleki ýanýan gazlar bilen bilelikde ýangyç serişdesi hökmünde ulanylyp bilner.

 

6.Suw hojalygy

Balyk howuzundaky kislorod mukdaryny köpeltmek bilen balyk has köp iýip we çalt ösüp biler.

 

8. Ojak ýakylýan goldaw

Peçiň ýakylmagyny goldaýan köplenç kislorod bilen baý ýanmak diýilýär.Kislorod bilen baýlaşdyrylan ýanmak, ýokary netijeliligi tygşytlaýan ýangyç tehnologiýasynyň bir görnüşidir, onda kislorod öz içine alýan gaz howadan has ýokary (20.947%).Energiýa tygşytlaýjy täsiri ajaýyp, peçiň ömri netijeli uzalýar, eremegiň tizligi gowulaşýar, ýyladyş wagty gysgalýar we çykarylýar;Kemçilik derejesi peselýär we taýýar önümiň bahasy gowulaşýar.Daşky gurşawy goramagyň täsiri ajaýyp.

 

9. Metal kebşirlemek we kesmek

Kebşirlemekde kislorod ýangyjyň has doly ýanmagyna sebäp bolup biler, temperatura has ýokary we kebşirlemek has çalt we has gowy bolup biler.Kislorod ýangyjy kesilende, fakel turbasy metaly tutaşdyrmak temperaturasyna gyzdyrmak üçin ulanylýar.Soň bolsa, bölekden şlak görnüşinde çykýan metal oksidine ýakmak üçin metala kislorod gaz akymy sanjylýar.

 

10. Fermentasiýa prosesi

Aerob çuň medeniýetinde kislorod bilen üpjün etmek, fermentasiýanyň üstünlik gazanmagy üçin hemişe çäklendiriji faktorlardan biridir.Howa çalşygynyň netijeliligi, ulanylýan howanyň mukdaryny azaldar we köpük emele gelmek ýa-da bakteriýalar bilen hapalanmak mümkinçiligini hasam azaldar.


Iş wagty: Awgust-31-2022