Azot generatorynyň haýsy bölekleri?

Kompozisiýa 1

Azot bufer tanky

Azot bufer tanky azotyň üznüksiz üpjün edilmegini üpjün etmek üçin azot kislorody bölmek ulgamyndan bölünen azotyň basyşyny we arassalygyny deňleşdirmek üçin ulanylýar.Şol bir wagtyň özünde, adsorbsion diňini üýtgedensoň, gazyň bir bölegi adsorbsion diňine zarýad berler.Bir tarapdan, adsorbsion diňini gowulaşdyrmaga we düşegi goramaga kömek edýär.Enjamyň iş prosesinde diýseň möhüm rol oýnaýar.

Howa kabul ediji

Gazyň pulsasiýasyny azaltmak, bufer roluny oýnamak, ulgam basyşynyň üýtgemegini azaltmak, gysylan howany arassalaýjy komponentler arkaly nebit we suw hapalaryny doly aýyrmak, soňraky ýüküni azaltmak, PSA kislorod we azot bölmek enjamy, adsorbsion diňini üýtgetmek we köp mukdarda gysylan üpjün etmek PSA kislorod we azot bölüji enjam üçin howa, adsorbsion diňiniň basyşy iş basyşyna çalt ýokarlanar we enjamyň ygtybarlylygyny we durnuklylygyny üpjün eder.

Gysylan howany arassalaýjy komponentler

Ilki bilen gysylan howany arassalaýjy komponent girizilýär.Gysylan howa ilki bilen turba süzgüçindäki ýagyň, suwuň we tozanyň köpüsini aýyrýar, soňra doňduryjy guradyjy arkaly suwy hasam aýyrýar.Inag we tozan inçe süzgüçden aýrylýar.Çuň arassalamak üçin ajaýyp süzgüç ulanylýar.Ulgamyň işleýiş şertlerine görä, gysylan howa degreaseri, nebitiň aralaşmagynyň öňüni almak we uglerod molekulasy elek üçin ýeterlik goragy üpjün etmek üçin ýörite işlenip düzülendir, onuň berk dizaýny uglerod molekulýar elekiniň ömrüni üpjün edýär.

Kislorod we azot bölüji birligi

Iki sany adsorbsion diňi we ýörite uglerod molekulýar elekleri bar, ýagny A we B. Arassa gysylan howa rozetka uglerod molekulasy elekden girende, kislorod, kömürturşy gazy we suw adsorbsiýa edilýär we adsorbsion diňiniň çykyşyndan azot çykýar.


Iş wagty: Oktýabr-09-2022