Kompaniýa habarlary

 • Jübi ulagy azot öndüriji

  Jübi ulagy azot öndüriji

  Öýjükli ulag oturdylan azot generatory, amatly we ykjam bolan basyş swing adsorbsiýasy (PSA) azot öndürmek tehnologiýasy esasynda işlenip düzülen we öndürilen azot enjamydyr.Uçardaky ykjam azot generatorynyň ýokary integrasiýa, kiçi f ...
  Koprak oka
 • Bufer tankynyň wezipeleri näme?

  Bufer tankynyň wezipeleri näme?

  Azot öndürmek ulgamynda bufer tanklary howa bufer tanky we azot bufer tankydyr, ikisi hem gaty möhümdir.1. Howa bufer tankynyň wezipeleri Berilýän howa basyşynyň durnuklylygyny saklaň.Azot generatorynyň adsorbsion diňi minutda bir gezek çalşylýar we ...
  Koprak oka
 • Göçürilýän azot generatoryny bilýärsiňizmi?

  Göçürilýän azot generatoryny bilýärsiňizmi?

  Göçürilýän azot generatory howany çig mal hökmünde alýar we azot bilen kislorody aýryp, fiziki usul arkaly azot alýar.Basyş swing adsorbsiýasy (PSA) tehnologiýasyna esaslanyp, esasy material uglerod molekulýar elekini (CMS) n öndürmek üçin howany bölmek üçin adsorbent hökmünde ulandy ...
  Koprak oka
 • Howa kompressory üçin temperaturanyň täsiri

  Howa kompressory üçin temperaturanyň täsiri

  Howa gysyjy näsazlyklaryň köpüsi aşa ýokary ýa-da aşa pes temperatura sebäpli ýüze çykýar, şonuň üçin haýsy şowsuzlyk bolar the Dem alýan howanyň temperaturasy näçe ýokary bolsa, howa kompressorynyň güýç sarp edilişi, gysyş netijeliligini we gaz önümçiligini peseldýär. ;Daşky gurşaw temasy ...
  Koprak oka
 • Azot generatorynda sowadyjy guradyjynyň işi

  Azot generatorynda sowadyjy guradyjynyň işi

  Sowadyjy guradyjy, howa çeşmesini arassalamak bejergisinde suwy aýyrmak üçin esasy enjamdyr.Ulanylmazdan ozal amal gollanmasyny üns bilen okamaly.Azot generatorynyň işleýän wagty sowadyjy guradyjynyň kadaly işleýändigine üns beriň.Sowadyjynyň iş täsiri ...
  Koprak oka
 • Azot generatorynyň artykmaçlyklaryny bilýärsiňizmi?

  Azot generatorynyň artykmaçlyklaryny bilýärsiňizmi?

  Azot generatory howany çig mal hökmünde azot bilen kislorody bölmek üçin ulanýar, kondensirlenenden soň, iki basgançakly guradyş we tozan süzgüçden soň, suw bugy we tozan bölejikleri ýaly azotdaky hapalar aýrylar, şonda ýokary arassa azot alynar .Nitriň esasy artykmaçlyklary ...
  Koprak oka
 • Howa kompressorynyň esasy ulanylyşy

  Howa kompressorynyň esasy ulanylyşy

  1. Adaty aerodinamik: pnewmatik gurallar, gaýa burawy, pnewmatik seçim, pnewmatik wilka, pnewmatik gum partlamasy 2.Gurallary dolandyrmak we awtomatlaşdyryş enjamlary, meselem, işleýiş merkeziniň gurallaryny çalyşmak we ş.m. 3. Awtoulag tormozy, gapy we penjiräni açmak we ýapmak.4.Gykylan howa güllemek üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Azot gaplamakda we gaýtadan işlemekde ulanylýan azot gazy

  Azot gaplamakda we gaýtadan işlemekde ulanylýan azot gazy

  Azot inert gazdyr we bakteriýalary köpeltmek aňsat däl, şonuň üçin içgileri, miweleri, gök önümleri, tortlary, çaýy, makaron we beýleki iýmitleri goramakda we saklamakda giňden ulanylýar.Azot asyl reňkini, ysyny we tagamyny doly saklap bilýär we saklanyş hili mehaniki r-den has gowy ...
  Koprak oka
 • Milli gün baýramçylygynda ýapyk däl, Binuo Mehanika hemişe taýýar!

  Milli gün baýramçylygynda ýapyk däl, Binuo Mehanika hemişe taýýar!

  1-nji oktýabrda bu gün HHR-iň döredilmeginiň 72 ýyllygydyr.“Shandong Binuo Mechanics Co., Ltd.” kompaniýasynyň ähli işgärleri Hytaýyň gülläp ösmegini we gülläp ösmegini arzuw edýärler.Bu bagtly pursatda, dürli gatlaklardan bolan adamlar Hytaýda 7 günlük dynç alyşyna başladylar.Emma, ​​Binuo mehanikasy ...
  Koprak oka
 • Againene-de!APaponiýa eksport edilen Binuo mehanikasy

  Againene-de!APaponiýa eksport edilen Binuo mehanikasy

  Recentlyakynda “Binuo Mechanics” Japanaponiýadaky azyk gaýtadan işleýän zawodyna hemişelik magnit üýtgeýän ýygylykly nurbat howa kompressorynyň bir toplumyny eksport etdi we nurbat howa kompressory kabul edildi we öndürildi.2020-nji ýylda “Binuo Mechanics” iýmit prosesi bilen hyzmatdaşlyk etdi ...
  Koprak oka