Ilatyň saglyk zerurlyklaryna hyzmat edýän önümler.BSGG-nyň maglumatlaryna görä, bu önümler “elmydama, ýeterlik mukdarda, degişli dozalarda, kepillendirilen hil we ýeterlik maglumat bilen we şahsyýetiň we jemgyýetiň alyp biljek bahasyndan” elýeterli bolmaly.

Önümler

 • Wodorodyň ammiak bölünişi

  Wodorodyň ammiak bölünişi

  Ammiak bölünişi

  Ammiak bölünişiginiň wodorod önümçiligi suwuk ammiagy çig mal hökmünde alýar.Buglaşandan soň, 75% wodorod we 25% azot bolan garyşyk gaz katalizator bilen ýylatmak we dargamak arkaly alynýar.Basyş siňdiriş adsorbsiýasy arkaly 99,999% arassalygy bolan wodorod hasam öndürilip bilner.

 • Lazer kesmek PSA azot öndüriji zawod

  Lazer kesmek PSA azot öndüriji zawod

  PSA tehnologiýasynyň ýörelgesi

  PSA tehnologiýasy gaz garyndysyny arassalamak üçin bir prosesdir.Gaz molekulalarynyň adsorbent bilen fiziki adsorbsiýasyna esaslanyp, iki basyş ýagdaýynyň arasynda tersine işlemek bolýar.

  Gaz garyndysynyň hapa komponentleri ýokary basyşda uly adsorbsion kuwwatyna we pes basyşda kiçi adsorbsion kuwwatyna eýe.Aýratynam, wodorod ýokary ýa-da pes basyş bolsun, az siňdiriş ukybyna eýe.Productokary önüm arassalygyny almak üçin, ýokary basyş astynda mümkin boldugyça hapalanmak üçin bölekleýin basyş artdyrylyp bilner. Pes basyş astynda adsorbentiň siňdirilmegi ýa-da gaýtadan dikeldilmegi, hapalar galyndy mukdaryny azaltmak arkaly indiki aýlawda gaýtadan ýerleşdirilip bilner. adsorbentdäki hapalar.

 • Iýmit gaýtadan işleýän PSA azot öndüriji zawod

  Iýmit gaýtadan işleýän PSA azot öndüriji zawod

  PSA tehnologiýasynyň tanyşdyrylyşy

  PSA Tehnologiýasy gazyň siňdirilmegi we bölmek tehnologiýasynyň täze görnüşidir.Ol ünsi özüne çekdi we çykanda ösüş we gözleg üçin obeer şary pudagynda bäsleşdi.

  PSA tehnologiýasy 1960-njy ýyllarda senagat önümçiliginde ulanylýar.1980-nji ýyllarda PSA tehnologiýasy häzirki wagtda dünýäde iň meşhur gaz adsorbsiýasy we aýralyk tehnologiýasy bolmak üçin senagat ulanyşynda üstünlik gazandy.

  PSA tehnologiýasy esasan kislorod we azot bölmek, howany guratmak, howany arassalamak we wodorod arassalamakda ulanylýar.Şolaryň arasynda kislorod bilen azotyň bölünmegi, azot ýa-da kislorody uglerod molekulýar elek we basyş siňdiriş adsorbsiýasynyň kombinasiýasy arkaly almakdyr.

 • Wodorodyň metanolyň bölünişi

  Wodorodyň metanolyň bölünişi

  Metanolyň bölünişi

  Belli bir temperaturada we basyşda metanol we bug katalizator bilen wodorod we kömürturşy gazyny döretmek üçin metanolyň döwülmegine we uglerod monoksidiniň öwrülişine sezewar bolýar.Bu köp komponentli we köp reaksiýaly gaz-gaty katalitik reaksiýa ulgamy we himiki deňleme aşakdaky ýaly:

  CH3OH → CO + 2H2 (1)

  H2O + CO → CO2 + H2 (2)

  CH3OH + H2O → CO2 + 3H2 (3)

  Reformany üýtgetmek arkaly öndürilen wodorod we kömürturşy gazy ýokary arassa wodorody almak üçin basyş siňdiriji adsorbsiýa (PSA) bilen bölünýär.

 • VPSA kislorod öndüriji

  VPSA kislorod öndüriji

  VPSA kislorod öndüriji

  VPSA kislorod generatory esasan kislorod öndürmekde ulanylýar we üfleýji, vakuum nasosy, sowadyjy, adsorbsion ulgamy, kislorod bufer tanky we dolandyryş ulgamyndan durýar.Bu azotyň, kömürturşy gazynyň, suwuň we howanyň beýleki hapalarynyň VPSA ýörite molekulalary bilen saýlanyp alynmagyna degişlidir we wakuum astynda ýokary arassa kislorod almak üçin molekulýar elek desorizasiýa edilýär.

 • Aýna PSA kislorod öndüriji zawod

  Aýna PSA kislorod öndüriji zawod

  PSA kislorod öndüriji zawodyň düzümi

  Gysylan howany arassalamak toplumy

  Howa kompressory bilen gysylan we arassalaýyş toplumyna akýan howa, ýagyň, suwuň we tozanyň köp bölegi turba süzgüji bilen aýrylýar, soňra doňduryjy guradyjy we inçe süzgüç bilen aýrylýar, ahyrsoňy ultra inçe süzgüç dowam eder. çuňňur arassalanmak.Ulgamyň iş şertlerine görä, yz ýagynyň bolup bilmeginiň öňüni almak we molekulýar elek üçin ýeterlik gorag üpjün etmek üçin gysylan howa degreaser toplumy ýörite döredildi.Howany arassalaýjy toplumlaryň berk dizaýny, molekulýar elekiň hyzmat ediş möhletini üpjün edýär.Arassalanan arassa howa gural howasy üçin ulanylyp bilner.

 • Derman PSA kislorod öndüriji zawod

  Derman PSA kislorod öndüriji zawod

  PSA kislorod öndüriji zawodyň prosesi

  Basyşly adsorbsiýa, depressurizasiýa we desorpsiýa prinsipine laýyklykda PS PSA kislorod öndüriji zawod, zeolit ​​molekulýar elekini adsorbent we howadan kislorod çykarmak üçin awtomatiki enjamdyr.Zeolit ​​molekulýar elek, üstünde we içindäki mikroporly sferik ak granulaly adsorbentdir.Mikroporlaryň aýratynlyklary O2 we N2 kinetiki bölünişigi amala aşyrmaga mümkinçilik berýär.Iki gazyň kinetiki diametrleri birneme tapawutlanýar.N2 molekulalarynyň zeolit ​​molekulýar elekiniň mikroporlarynda has çalt ýaýramagy, O2 molekulalarynyň bolsa has haýal ýaýramagy bar.Suwuň we CO2-iň gysylan howada ýaýramagy azota meňzeýär.Ahyrynda, kislorod molekulalary adsorbsion diňinden baýlaşdyrylýar.

 • Metallurgiýa PSA kislorod öndüriji zawod

  Metallurgiýa PSA kislorod öndüriji zawod

  PSA kislorod öndüriji zawodyň ýörelgesi

  Howada 21% kislorod bar.PSA kislorod öndüriji zawodyň ýörelgesi, fiziki usullar bilen howadan ýokary konsentrasiýa kislorody çykarmakdyr.Şonuň üçin önümiň kislorody beýleki zyýanly maddalar bilen birleşdirilmez we kislorodyň hili howanyň hiline we howadan has gowudyr.

  PSA kislorod öndüriji zawodyň esasy parametrleri: güýç sarp etmek we kislorod öndürmek, kislorod öndürmek adatça çykýan kislorod akymy we konsentrasiýasy bilen şöhlelenýär.Mundan başga-da, möhüm parametrler: PSA kislorod öndüriji zawodyň iş basyşy we kislorod çykaryş portunyň basyşy.

 • Kagyz öndürmek PSA kislorod öndüriji zawod

  Kagyz öndürmek PSA kislorod öndüriji zawod

  PSA kislorod öndüriji zawodynyň tanyşdyrylyşy

  Kislorod generatory howany kislorod öndürmek üçin çig mal hökmünde ulanýan enjamdyr we çüýşeli kislorodyň ornuny tutup biljek kislorodyň konsentrasiýasy 95% -e ýetip biler.Senagat kislorod öndüriji zawod PSA tehnologiýasyny ulanýar.Howadaky dürli komponentleriň dürli kondensasiýa nokatlaryna esaslanyp, gazy we suwuklygy bölmek üçin howany ýokary dykyzlyk bilen gysyň, soňra kislorod almak üçin distillasiýa ediň.Uly howany bölmek enjamlary, adatça kislorod, azot we beýleki gazlar temperaturany doly çalşyp, dyrmaşmak we ýykylmak döwründe düzedip biler ýaly ýokary derejede döredildi.Tutuş ulgam gysylan howany arassalaýjy gurnama, howany saklaýan tank, kislorod we azot bölüji enjam we kislorod bufer tankyndan ybarat.

 • Uglerod azot bilen arassalanýar

  Uglerod azot bilen arassalanýar

  Uglerod bilen arassalanmak ýörelgesi

  Uglerod bilen arassalanmak, wodoroda duýgur ýa-da wodorod gaz çeşmesinde kynçylyk çekýän amallar üçin ulanylyp bilner.Çig azot ýokary temperaturada artykmaç uglerod bilen CO2 öndürmek üçin reaksiýa berýär.Arassalanan azot dekarburizlenen kislorod birleşmeleriniň adsorbsion diňinden geçenden soň alynyp bilner.

 • Azotyň wodorodlaşdyrylyşy

  Azotyň wodorodlaşdyrylyşy

  Wodorodlaşdyrmagy arassalamak ýörelgesi

  Çig azot PSA ýa-da membranany bölmek arkaly öndüriler we az mukdarda wodorod bilen garylar.Galyndy kislorod demir palladim katalizatory bilen doldurylan reaktorda suw buglaryny öndürmek üçin wodorod bilen reaksiýa berýär, şonuň üçin suw buglarynyň köpüsi sowadyjydan kondensirlenýär we kondensirlenen suw ýokary netijelilik suw bölüjisi arkaly aýrylýar.Guradyjyda çuňňur suwsuzlykdan we tozan aýrylandan soň, ýokary arassa azot ahyrsoňy alynýar.

  Theeri gelende aýtsak, adsorbsion guradyjy önüm gazynyň çyg nokadyny aşakda - 70 make edip biler.Önüm gazynyň arassalygy analizator tarapyndan onlaýn gözegçilikde saklanýar.

 • Membranany bölmek azot öndüriji

  Membranany bölmek azot öndüriji

  Membranany bölmek azot generatorynyň tanyşdyrylyşy

  Membranany bölmek Azot öndüriji, maddalary bölmek, jemlemek we arassalamak üçin ýadro hökmünde aýralyk membranasy bolan täze tehnologiýany ulanýar.Aýralyk membranasy, aýratyn bölünişigiň organiki polimerlerinden we organiki däl materiallardan emele gelen dürli morfologiki gurluşlary bolan membranadyr.

  Membrananyň üsti bilen geçişiň dürli derejeleri sebäpli ikili ýa-da köp komponentli komponentleri belli bir hereketlendiriji güýç bilen bölüp ýa-da baýlaşdyryp bolýar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2