Ilatyň saglyk zerurlyklaryna hyzmat edýän önümler.BSGG-nyň maglumatlaryna görä, bu önümler “elmydama, ýeterlik mukdarda, degişli dozalarda, kepillendirilen hil we ýeterlik maglumat bilen we şahsyýetiň we jemgyýetiň alyp biljek bahasyndan” elýeterli bolmaly.

PSA azot öndüriji

 • Lazer kesmek PSA azot öndüriji zawod

  Lazer kesmek PSA azot öndüriji zawod

  PSA tehnologiýasynyň ýörelgesi

  PSA tehnologiýasy gaz garyndysyny arassalamak üçin bir prosesdir.Gaz molekulalarynyň adsorbent bilen fiziki adsorbsiýasyna esaslanyp, iki basyş ýagdaýynyň arasynda tersine işlemek bolýar.

  Gaz garyndysynyň hapa komponentleri ýokary basyşda uly adsorbsion kuwwatyna we pes basyşda kiçi adsorbsion kuwwatyna eýe.Aýratynam, wodorod ýokary ýa-da pes basyş bolsun, az siňdiriş ukybyna eýe.Productokary önüm arassalygyny almak üçin, ýokary basyş astynda mümkin boldugyça hapalanmak üçin bölekleýin basyş artdyrylyp bilner. Pes basyş astynda adsorbentiň siňdirilmegi ýa-da gaýtadan dikeldilmegi, hapalar galyndy mukdaryny azaltmak arkaly indiki aýlawda gaýtadan ýerleşdirilip bilner. adsorbentdäki hapalar.

 • Iýmit gaýtadan işleýän PSA azot öndüriji zawod

  Iýmit gaýtadan işleýän PSA azot öndüriji zawod

  PSA tehnologiýasynyň tanyşdyrylyşy

  PSA Tehnologiýasy gazyň siňdirilmegi we bölmek tehnologiýasynyň täze görnüşidir.Ol ünsi özüne çekdi we çykanda ösüş we gözleg üçin obeer şary pudagynda bäsleşdi.

  PSA tehnologiýasy 1960-njy ýyllarda senagat önümçiliginde ulanylýar.1980-nji ýyllarda PSA tehnologiýasy häzirki wagtda dünýäde iň meşhur gaz adsorbsiýasy we aýralyk tehnologiýasy bolmak üçin senagat ulanyşynda üstünlik gazandy.

  PSA tehnologiýasy esasan kislorod we azot bölmek, howany guratmak, howany arassalamak we wodorod arassalamakda ulanylýar.Şolaryň arasynda kislorod bilen azotyň bölünmegi, azot ýa-da kislorody uglerod molekulýar elek we basyş siňdiriş adsorbsiýasynyň kombinasiýasy arkaly almakdyr.

 • Himiki PSA azot öndürýän zawod

  Himiki PSA azot öndürýän zawod

  PSA azot öndüriji zawodyň aýratynlyklary

  1. Gysylan howa ulgamynda işjeňleşdirilen uglerod adsorberiniň we howa bufer tankynyň pozisiýalary doly göz öňünde tutulýar, şonuň üçin PSA azot öndüriji zawod üçin basyş durnukly gaz çeşmesini üpjün edýär we işjeňleşdirilen uglerodyň ömrüni uzaldýar.Çig howa tebigatdan alynýar we azot diňe gysylan howa we elektrik üpjünçiligi arkaly öndürilip bilner.

  2. PSA azot generatorynyň azot prosessor tanky umumy azotyň çykyş basyşyny has durnuklaşdyryp biler we azotyň arassalygy diňe sazlamak aňsat bolan azotyň işleýiş mukdaryna täsir edýär.Adaty azotyň arassalygy 95% - 99,99% arasynda özbaşdak düzülýär.Highokary arassa azot 99% - 99.999% arasynda özbaşdak düzedilip bilner.

 • Biologiki farmasewtiki PSA azot öndürýän zawod

  Biologiki farmasewtiki PSA azot öndürýän zawod

  PSA azot öndüriji zawodyň prinsipi

  Esasy komponentler howadaky azot we kisloroddyr.Azot we kislorod üçin dürli adsorbsion seçimliligi bolan adsorbentleri saýlaň we azot we kislorod bilen azot öndürmek üçin degişli prosesi düzüň.

  Azotyň we kislorodyň dörtburç pursatlary bar we azotyň dörtburç pursaty kisloroddan has uly.Şonuň üçin uglerod molekulaly elekdäki kislorodyň adsorbsion kuwwaty belli bir basyşda azotdan has güýçlidir (güýç kislorod bilen molekulýar elekiň üstki ionlarynyň arasynda güýçlidir).

 • Elektron PSA azot öndürýän zawod

  Elektron PSA azot öndürýän zawod

  PSA azot öndüriji zawodynyň tanyşdyrylyşy

  PSA azot öndüriji zawod howany bölmek üçin täze ýokary tehnologiýaly enjamdyr.Gysylan howany çig mal hökmünde we uglerod molekulýar elekini adsorbent hökmünde basyş siňdiriş adsorbsiýasy arkaly azot öndürmek üçin ulanýar.

  Adaty temperaturada we basyşda, uglerod molekulýar elekiniň üstündäki adsorbsion kuwwatynyň we uglerod molekulaly elekdäki diffuziýa derejesiniň tapawudyna görä kislorod bilen azotyň arasynda tapawutlanýar, basyşly adsorbsiýa we wakuum desorpsiýa prosesine ýetip biler. kislorod bilen azotyň bölünişigini tamamlamak we pnewmatik klapany dolandyrmak üçin programmirläp bolýan gözegçilik ediji arkaly zerur arassa azot almak.

  Theeri gelende aýtsak, azotyň arassalygy we gaz önümçiligi müşderiniň talaplaryna laýyklykda sazlanyp bilner.

 • Kauçuk teker PSA Azot öndürýän zawod

  Kauçuk teker PSA Azot öndürýän zawod

  PSA azot öndüriji zawodyň prosesi

  PSA azot öndüriji zawodyň adsorbsion düşegi azyndan iki ädimden ybarat bolmaly: adsorbsiýa (ýokary basyşda) we desorpsiýa (aşaky basyşda) operasiýa wagtal-wagtal gaýtalanýar.Diňe bir adsorbsion düşek bar bolsa, azot öndürmek aralykdyr.Azot önümlerini yzygiderli almak üçin azot öndüriji zawodda iki adsorbsion düşek goýulýar we energiýany tygşytlamak, sarp etmegi azaltmak we durnukly işlemek üçin basyşy deňleşdirmek we azotyň ýuwulmagy ýaly käbir zerur kömekçi ädimler goýulýar.

  Her bir adsorbsion düşegi, adatça, adsorbsiýa, öňe basyş goýbermek, gaýtadan işjeňleşdirmek, ýuwmak, çalyşmak, basyşy deňleşdirmek we basyşyň ýokarlanmagy ädimlerinden geçýär we amal wagtal-wagtal gaýtalanýar.