Ilatyň saglyk zerurlyklaryna hyzmat edýän önümler.BSGG-nyň maglumatlaryna görä, bu önümler “elmydama, ýeterlik mukdarda, degişli dozalarda, kepillendirilen hil we ýeterlik maglumat bilen we şahsyýetiň we jemgyýetiň alyp biljek bahasyndan” elýeterli bolmaly.

PSA kislorod öndüriji

 • Aýna PSA kislorod öndüriji zawod

  Aýna PSA kislorod öndüriji zawod

  PSA kislorod öndüriji zawodyň düzümi

  Gysylan howany arassalamak toplumy

  Howa kompressory bilen gysylan we arassalaýyş toplumyna akýan howa, ýagyň, suwuň we tozanyň köp bölegi turba süzgüji bilen aýrylýar, soňra doňduryjy guradyjy we inçe süzgüç bilen aýrylýar, ahyrsoňy ultra inçe süzgüç dowam eder. çuňňur arassalanmak.Ulgamyň iş şertlerine görä, yz ýagynyň bolup bilmeginiň öňüni almak we molekulýar elek üçin ýeterlik gorag üpjün etmek üçin gysylan howa degreaser toplumy ýörite döredildi.Howany arassalaýjy toplumlaryň berk dizaýny, molekulýar elekiň hyzmat ediş möhletini üpjün edýär.Arassalanan arassa howa gural howasy üçin ulanylyp bilner.

 • Derman PSA kislorod öndüriji zawod

  Derman PSA kislorod öndüriji zawod

  PSA kislorod öndüriji zawodyň prosesi

  Basyşly adsorbsiýa, depressurizasiýa we desorpsiýa prinsipine laýyklykda PS PSA kislorod öndüriji zawod, zeolit ​​molekulýar elekini adsorbent we howadan kislorod çykarmak üçin awtomatiki enjamdyr.Zeolit ​​molekulýar elek, üstünde we içindäki mikroporly sferik ak granulaly adsorbentdir.Mikroporlaryň aýratynlyklary O2 we N2 kinetiki bölünişigi amala aşyrmaga mümkinçilik berýär.Iki gazyň kinetiki diametrleri birneme tapawutlanýar.N2 molekulalarynyň zeolit ​​molekulýar elekiniň mikroporlarynda has çalt ýaýramagy, O2 molekulalarynyň bolsa has haýal ýaýramagy bar.Suwuň we CO2-iň gysylan howada ýaýramagy azota meňzeýär.Ahyrynda, kislorod molekulalary adsorbsion diňinden baýlaşdyrylýar.

 • Metallurgiýa PSA kislorod öndüriji zawod

  Metallurgiýa PSA kislorod öndüriji zawod

  PSA kislorod öndüriji zawodyň ýörelgesi

  Howada 21% kislorod bar.PSA kislorod öndüriji zawodyň ýörelgesi, fiziki usullar bilen howadan ýokary konsentrasiýa kislorody çykarmakdyr.Şonuň üçin önümiň kislorody beýleki zyýanly maddalar bilen birleşdirilmez we kislorodyň hili howanyň hiline we howadan has gowudyr.

  PSA kislorod öndüriji zawodyň esasy parametrleri: güýç sarp etmek we kislorod öndürmek, kislorod öndürmek adatça çykýan kislorod akymy we konsentrasiýasy bilen şöhlelenýär.Mundan başga-da, möhüm parametrler: PSA kislorod öndüriji zawodyň iş basyşy we kislorod çykaryş portunyň basyşy.

 • Kagyz öndürmek PSA kislorod öndüriji zawod

  Kagyz öndürmek PSA kislorod öndüriji zawod

  PSA kislorod öndüriji zawodynyň tanyşdyrylyşy

  Kislorod generatory howany kislorod öndürmek üçin çig mal hökmünde ulanýan enjamdyr we çüýşeli kislorodyň ornuny tutup biljek kislorodyň konsentrasiýasy 95% -e ýetip biler.Senagat kislorod öndüriji zawod PSA tehnologiýasyny ulanýar.Howadaky dürli komponentleriň dürli kondensasiýa nokatlaryna esaslanyp, gazy we suwuklygy bölmek üçin howany ýokary dykyzlyk bilen gysyň, soňra kislorod almak üçin distillasiýa ediň.Uly howany bölmek enjamlary, adatça kislorod, azot we beýleki gazlar temperaturany doly çalşyp, dyrmaşmak we ýykylmak döwründe düzedip biler ýaly ýokary derejede döredildi.Tutuş ulgam gysylan howany arassalaýjy gurnama, howany saklaýan tank, kislorod we azot bölüji enjam we kislorod bufer tankyndan ybarat.