Ilatyň saglyk zerurlyklaryna hyzmat edýän önümler.BSGG-nyň maglumatlaryna görä, bu önümler “elmydama, ýeterlik mukdarda, degişli dozalarda, kepillendirilen hil we ýeterlik maglumat bilen we şahsyýetiň we jemgyýetiň alyp biljek bahasyndan” elýeterli bolmaly.

Buraw howa kompressory

  • Custöriteleşdirilen howa kompressory

    Custöriteleşdirilen howa kompressory

    Giriş :

    Howa gysyjy, orta ýaly howa bilen basyş döredýän enjamdyr we pnewmatik ulgamyň esasy enjamydyr.Howa kompressory asyl mehaniki energiýany gaz basyş energiýasyna öwürýär we pnewmatik enjamlar üçin güýç çeşmesini üpjün edýär.Diňe giňden ulanylman, eýsem dürli ugurlarda möhüm we möhüm enjamlar.Mentionedokarda agzap geçen nurbat howa kompressorymyz, adatça, iki nurbatly kompressory aňladýar.Bir-birine gabat gelýän dik rotorlar kompressoryň esasy hereketlendirijisinde parallel ýerleşýär.Çukur tegeleginiň daşynda (kesişýän ýerden görünýär), rotory erkek rotor ýa-da erkek nurbat diýip atlandyrýarys, meýdança tegelegiň içinde (kesişýän ýerden görünýär), konkaw dişli rotora aýal rotor ýa-da aýal diýilýär nurbat.